COVID-19 Hastalarında İnfluenza Hastalarına Kıyasla İskemik İnme Riski

COVID-19 hastalığının, bir viral solunum enfeksiyonundan beklenenden daha yüksek iskemik inme riski ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir.

COVID-19 hastalarındaki iskemik inme oranını, inme ile ilişkili olduğu bilinen bir solunum enfeksiyonu olan influenza hastalarındaki oranla karşılaştırmak amacıyla bir çalışma yapılmıştır.

New York City’deki 2 akademik hastanede yapılan retrospektif kohort çalışmasına, 4 Mart 2020 ile 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle acil servise başvuran ya da hastaneye yatırılan yetişkin hastalar dahil edilmiştir. Karşılaştırma grubu ise, 1 Ocak 2016 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında (orta ve şiddetli influenza mevsimlerini kapsayan dönemde) influenza A/B nedeniyle acil servise başvuran ya da hastaneye yatırılan yetişkin hastaları kapsamaktadır.

İskemik inme geçiren COVID-19 hastalarının oranı ile influenza hastalarının oranını karşılaştırmak için lojistik regresyon analizi yapılmıştır.

COVID-19 Hastalarında İnfluenza Hastalarına Kıyasla İskemik İnme Riski

Acil servise başvuran veya hastaneye yatırılan 1916 COVID-19 hastasının 31’inde (%1.6; %95 GA, %1.1-%2.3) akut iskemik inme görülmüştür. İnmeli hastaların medyan yaşı 69 (66-78 yaş) olup 18’i (%58) erkektir. Sekiz vakada (%26) hastaneye yatışın nedeni inmedir. Karşılaştırma grubunda, influenza olan 1486 hastanın 3’ünde (%0.2; %95 GA, %0.0-%0.6) akut iskemik inme vardır. Yaş,cinsiyet ve ırk parametrelerinin de eklenerek düzenlenmesiyle birlikte, inme olasılığı, COVID-19 enfeksiyonunda influenza enfeksiyonuna kıyasla daha yüksek bulunmuştur (odds oranı, 7.6; %95 GA, 2.3-25.2). Duyarlılık analizleri kapsamında vasküler risk faktörleri, viral semptomatoloji ve yoğun bakım servisine yatış parametreleri de eklendikten sonra sonuçtaki ilişki korunmuştur.
Bu retrospektif kohort çalışmasında acil servise başvuran ya da hastaneye yatışı yapılan yetişkin COVID-19 hastalarının yaklaşık %1.6’sının iskemik inme geçirdiği ve bu oranın influenza hastaları kohortuna kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Bu bulguları desteklemek ve COVID-19 hastalığı ile ilişkili olabilecek trombotik mekanizmaları araştırmak daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

MCC 20108 (Ağustos 2020)

Referans:

  1. Merkler AE, et al. Risk of Ischemic Stroke in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) vs Patients With Influenza. JAMA Neurol. Published online July 2, 2020. doi:10.1001/jamaneurol.2020.2730