Alt Üriner Sistem Semptomları: Ürologların Genel Sağlıktaki Rolleri

Monaghan TF ve arkadaşları tarafından, European Urology Open Science dergisinde yayınlanan makalede, ürologların ciddi sistemik hastalıkları da işaret edebilen noktüri ve diğer alt üriner sistem semptomları (AÜSS) bağlamında genel sağlık ve sağkalımı olumlu şekilde etkileyebilecekleri dile getirilmiştir.

COVID-19 hastalığı, hasta bakımında daha dinamik olmayı, yeni sorumluluklar üstlenmeyi ve topluma farklı yollarla hizmet etmeyi gerektirmiştir. Ürologların diğer hekimlerle birlikte çalışması, Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ve Amerikan Üroloji Derneği (AUA) güncel kılavuzlarının günlük pratikte AÜSS’na yaklaşımına yönelik önerilerine pek çok yönden benzerlikler taşımaktadır. AÜSS daha önceleri benign prostat hiperplazisi gibi sık rastlanan genitoüriner sorunlarla ilişkili görülüyordu, ancak günümüzde giderek daha çok sayıda AÜSS, multidisipliner tedavi gerektiren ciddi tıbbi sorunların habercisi, belirteci ve belirtisi olarak tanımlanmaktadır. ‘Ürolojik olmayan’ AÜSS, özellikle çok sayıda kardiyovasküler, respiratuar, renal, hepatik, endokrin, nörolojik ve immünolojik hastalığa ait önemli bir belirti olarak tanımlanan ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilendirilen noktüri özelinde çarpıcıdır.

 

Avrupa Üroloji Derneği kılavuzunun erkek AÜSS paneli tarafından kısa süre önce gerçekleştirilen sistematik noktüri derlemesinde, geniş kapsamlı tıbbi değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır: Noktürinin önemli bir belirti olduğu, ciddi bir tıbbi nedeni olabileceği ve tanı konmamış veya yeterince tedavi edilmemiş bir hastalığın araştırılması için bir fırsat sağlayabileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, AÜSS ile başvuran bir hastanın tedavisinde, sıklıkla diğer bir uzmanlık konsültasyonunu ve multimodal bir tedavi planını gerektiren geniş kapsamlı tıbbi değerlendirme yapılması temel bir yükümlülük olmalıdır. COVID-19 hastalığı gibi zorlu bir durumda dahi, disiplinlerarası işbirliği ihmal edilmemelidir.

MCC 2101 (Ocak 2021)

Referans:

  1. Monaghan TF, et al. Lower Urinary Tract Symptoms: A Unique Platform for Urologists’ Fundamental Role in Overall Health. European Urology Open Science 2020;20:12-13.