Aşırı Aktif Mesane Sendromuna Bağlı Noktürisi Olan Kadınlarda Mesanede Algılanan Duyular

Noktüri gece uykusu sırasında idrarın kaç kez geldiğini tanımlar. Bu tanım, bu durumu neyin tetiklediğini ifade etmez, sadece idrar yapma ihtiyacını belirtir. Noktürisi olan kadınlardaki mesanede hissedilerek onu uyandıran duyunun ne olduğunu belirlemek üzere bir çalışma yapılmıştır. Aşırı aktif mesane (AAM ) semptomları ile ilişkili duyular, en rahatsız edici semptomlar, üriner inkontinans ve ürodinamik bulgular gibi çeşitli tanımlamalar değerlendirilmiştir.

Çalışma, AAM ve noktürisi olan 18 yaş üzeri kadınları kapsayan prospektif bir çalışmadır. Mevcut olan ve en rahatsız edici olan semptomlara, noktüri ile ilişkili mesane duyularının tanımlanmalarına, noktüri epizotlarının sıklığına, gece üriner inkontinansına ve ürodinamik bulgulara ait veriler toplanmıştır.

Çalışmaya dahil edilen kadınların ortalama yaşı 52 olup semptomların yaşandığı ortalama süre 10.5 ay, noktrüri epizotlarının ortalama sıklığı ise 4.5'dur. Tüm kadınlar çoklu ve rahatsız edici semptomlar bildirmişlerdir. Kadınların %55’inde detrusor aşırı aktivitesi (DAA) gözlemlenmiştir. DAA ile birlikte noktüri rahatsızlığını yaşayan hastalarda, “çoklu, daha yoğun” mesane duyusu ve ileri yaş, daha sık gece üriner inkontinansıyla ilişkilendirilmiştir.

Aşırı Aktif Mesane Sendromuna Bağlı Noktürisi Olan Kadınlarda Mesanede Algılanan Duyular

En sık yapılan tekli tanımlama “şiddetli idrar yapma isteği” olmuştur. En sık kullanılan kombine tanım ise: “Şiddetli idrar yapma isteği, ani zorlayıcı idrar yapma isteği, mesane ağrısı ve dolu mesane” olmuştur.

AAM olan kadınlarda noktüri ile ilişkili mesane duyularının çeşitli olduğu ve birbiriyle örtüştüğü bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda tedaviyi yönlendireceği için klinikte hastaların neden noktüri yaşadıklarının belirlenmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

MCC 2067 (Haziran 2020)

Referans:

  1. Mahfouz IA, et al. Bladder sensations in women with nocturia due to overactive bladder syndrome. Int Urogynecol J 2020 May;31(5):1041-1048. doi: 10.1007/s00192-020-04257-w.