Erkek Anterior Üretra Darlığı Sınıflandırma Sisteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu

Üretra darlığı, patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamış, herhangi bir sınıflandırma sisteminden yoksun karmaşık bir tablodur.

Urology dergisinde 2020 yılında yayınlanan bir makalede, üretra darlığı için, retrograd üretrografi, fizik muayene ve darlığa özgü hasta öyküsüne dayalı bir sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi ve sonrasında da validasyonunun yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada bu sınıflandırma sistemi için üç unsur seçilmiştir. 1) Üretra darlığının uzunluğu (L); 2) Darlık segmenti / lokasyonu (S); 3) Darlık etiyolojisi (E). Her bir unsur, klinik ile ilgili alt kategorilere bölünmüştür. Ardından üç aşamalı bir geliştirme ve validasyon süreci başlatılmış ve Travma ve Ürolojik Rekonstrüksiyon Cerrahları Ağı (TURNS) toplantısında sonuçlandırılmıştır. Son bir validasyon adımı olarak, sınıflandırmanın cerrahi tekniği etkileyip etkilemediğini ve varsayılan darlık etiyolojisi ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için TURNS veri tabanındaki vakaların geriye dönük olarak sınıflandırılması yapılmıştır.

Erkek Anterior Üretra Darlığı Sınıflandırma Sisteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu

Nihai LSE sınıflandırma sisteminin değerlendiriciler arası güvenilirliğinin 0,79 (her biri için sırasıyla 0,76; 0,70 ve 0,93) olduğu saptanmıştır. TURNS veri tabanındaki darlıkların, 2162 veriyle yapılan retrospektif sınıflandırılmasıyla, segment (S) unsurunun, üretroplasti tipi (p = 0,0005) ve darlık etiyolojisi (E) (p = 0,0005) ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Sonuç olarak, kullanımı kolay, yeni bir üretra darlığı sınıflandırma sistemi geliştirilmiş ve valide edilmiştir.  Yazarlar, bu sınıflandırma sisteminin, tedavileri yönlendirme, tedavi sonuçlarını öngörme ve işbirliğine dayalı araştırma çabalarını kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiş ve daha ileri çalışmaların gerektiğinin altını çizmişlerdir.  


MCC 2104 (Ocak 2021)

Referans:

  1. Erickson BA, et al. Development and Validation of A Male Anterior Urethral Stricture Classification System. Urology 2020;143:241−247.