Kanalda Sıkışan Üst Üreter Taşlarında Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi

Özellikle büyük ve sıkışmış üst üreter taşlarının tedavisi hala tartışmalıdır. Retroperitoneal laparoskopik üreterolitotominin (RLU) açık cerrahiye değerli bir alternatif sunabileceği belirtilmektedir.

Translational Andrology and Urology dergisinde yayınlanan çalışmada, ürologlara klinik uygulamalarında yardımcı olmak ve klinik çalışmalara referans sağlamak amacıyla, sıkışmış üst üreter taşlarında (>1,5 cm) gerçekleştirilen retroperitoneal laparoskopik üreterolitotomi klinik deneyimleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Kanalda Sıkışan Üst Üreter Taşlarında Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi

Nisan 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında sıkışmış üst üreter taşı olduğu saptanan toplam 64 olgu (38 erkek; 26 kadın) retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen olguların temel bilgileri aşağıdaki şekildeydi: Ortalama yaş: 50,8±25,4; en büyük taş çapı: 1,8±0,3 cm; ortalama taş retansiyon süresi: 42±11 gün; ortalama hidronefroz derecesi: 2,8±1,2 cm.

Çalışmada ortalama ameliyat süresinin 85,4±18,3 dakika; ortalama hastanede yatış süresinin 7,5±1,8 gün; taş sıfırlanma oranının %98,4 olduğu saptanmıştır. İki hastaya ek girişim yapılması gerekmiştir. Üç hastada post-operatif ateş gelişmiştir. Hemoglobin düzeylerindeki azalma 7,8±3,6 g/l; prokalsitonin (PCT) düzeyindeki artış 3,7±1,8 ng/ml olmuştur. Sepsis, kanama, barsak yaralanması veya kardiyopulmoner morbidite gibi majör komplikasyonlar bildirilmemiştir.

Çalışma sonucunda, retroperitoneal laparoskopik üreterolitotominin yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları, ameliyat ve hastanede yatış sürelerinin kısalığı nedeniyle, sıkışmış üst üreter taşları (>1,5 cm) için çok uygun bir ilk basamak tedavi yöntemi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

NON-2022-14263

Referans:

B, et al.Using retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy in the treatment of impacted upper ureteric calculi Transl Androl Urol. 2022 Jan;11(1):104-109.