Prostate Cancer and Prostatic Diseases Dergisinde 2023 Yılında Yayımlanan En İyi Makaleler

2023 yılında yayınlanan makaleler arasında yapılan seçim sonucunda en iyi olduğu belirtilen yayınlardan bir seçkiyi ve özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Dergisinde 2023 Yılında Yayımlanan En İyi Makaleler

Prostat biyopsisi:
Novara ve arkadaşlarının çalışmasında perilezyonal prostat biyopsilerinin rolünün araştırıldığı, düşük ve çok düşük prostat kanseri (PCa) riski olan 112 hastanın alındığı çalışmada rastgele, hedefli ve perilezyonel biyopsilerle PCa saptanma oranları araştırılmıştır. ISUP>2 kanserde sadece hedefe yönelik biyopsilerle saptanma oranı %19 olurken; 4 perilezyonel, 14 rastgele veya 24 rastgele biyopsi eklendiğinde, saptanma oranlarının sırasıyla %30, %39 ve %49’a çıktığı görülmüştür. Bu aşamada, klinik olarak anlamlı kanserin saptanması için sadece hedefli veya hedefli ile perilezyonel biyopsilerin yapılması optimum olmadığı; gereksiz biyopsilerden kaçınmak için birkaç farklı strateji mevcut olsa da, standart artı hedefe yönelik biyopsilerin kullanımının, PCa riski olan hastalarda altın standart olmaya devam ettiği belirtilmiştir.

Hogenhaut ve arkadaşları tarafından yapılan ve biyopsi yaklaşımının değerlendirildiği retrospektif çalışmada 712 hastaya antibiyotik profilaksisi yapılmaksızın uygulanan transrektal (TR) ve transperitoneal yaklaşımları değerlendirilmiştir. Çalışmada PCa saptanması açısından herhangi bir fark görülmezken, TR kolunda daha fazla enfeksiyöz komplikasyon riski olduğu belirtilmiştir (%5'e kıyasla %1; p<0,05).>

Lokalize prostat kanserinde sonuçların tanımlanması:
Nicoletti ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen derlemede fokal PCa tedavisi uygulanan hastalarda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Yüksek yoğunluklu fokal ultrason, fokal kriyoterapi, geri dönüşümsüz elektroporasyon, fokal brakiterapi, fokal lazer ablasyonu, fotodinamik tedavi, mikrodalga ablasyon, robotik parsiyel prostatektomi, bipolar radyo frekansı ablasyonu ve prostatik arter embolizasyonunu değerlendiren 107 çalışmanın dahil edildiği derlemede gözlenen en önemli sonuç, %92-100'e ulaşan ped kullanmama oranı olmuştur. Genel erektil fonksiyon sonuçlarının %0 ile %94 arasında değiştiği saptanmıştır. En sık bildirilen sorunlar hematüri, enfeksiyonlar ve üretra darlıkları olmuştur. Derleme sonucunda fokal tedavilerin hasta tarafından bildirilen sonuçlar açısından avantajlı olduğu belirtilmiş, ancak hangi fokal tedavi tekniğinin en etkili olduğunun açığa kavuşmadığı dile getirilmiştir.

Tekrarlayan prostat kanserinde yeni görüntüleme yöntemleri (YGY)
Moul ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen derlemede biyokimyasal olarak tekrarlayan PCa'da nükleer tıp görüntüleme yöntemleri ve MR değerlendirilmiştir. Derlemede YGY ile PCa saptanma oranlarının %46 ile %50 arasında değiştiği belirtilmiştir. Uluslararası kılavuzlarda, YGY’nin yalnızca nüks ve metastatik hastalığın saptanmasına kullanılmasının önerilmesine karşın, bu yayında, YGY’nin tedavi seçimi ve hasta sonuçlarını nasıl etkilediğini tanımlamak için yeterli kanıtın bulunmadığını belirtilmiştir.

Kısaltmalar:
ISUP: Uluslararası Üroloji Patolojisi Derneği; MR: Manyetik rezonans görüntüleme; PCa: prostat kanseri; TP: Transperitoneal; TR: Transrektal; YGY: Yeni görüntüleme yöntemleri

TR-NON-2024-00017

Referans:
De Nunizo C, Lombardo R. Best of 2023 in Prostate Cancer and Prostatic Diseases. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 2024; https://doi.org/10.1038/s41391-024-00790-7