“Seçiminizi Dile Getirin” Primer Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Kadınların Seçimi Üzerine Bir Çalışma

Primer stres üriner inkontinansı (SÜİ) olan kadınlarda, cerrahi tedavideki seçimlerini etkileyen faktörleri araştırmak üzere gözlemsel bir çalışma yapılmıştır.

Çalışmaya Kuzey İngiltere’deki 12 hastanede, primer SÜİ cerrahi tedavisi yapılan 212 kadın dahil edilmiştir. Cerrahi girişim seçimi sonrasında, kadınlardan standardize, yarı yapılandırılmış bir anketi doldurmaları ve sağlık durumlarını, demografik özelliklerini paylaşmaları, ucu açık soru olarak da cerrahi girişimi tercih etmelerinde etkili olan faktörleri belirtmeleri istenmiştir. Demografik özellikler, yaşam biçimi veya sağlık durumları ile ilişkili faktörlerin kadınların seçimi üzerindeki etkisini belirlemek üzere bir istatistiksel analiz yapılmıştır.

"Seçiminizi Dile Getirin": Primer Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Kadınların Seçimi Üzerine Bir Çalışma

Kadınların %64’ü üretral hacim artırıcı ajanları tercih etmişlerdir. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara içme veya laparotomi öyküsü varlığı ile cerrahi girişim tercihleri (midüretral sling, fasyal sling veya kolposüspansiyon, hacim artırıcı ajan) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Hastane türünün cerrahi girişim tercihinde etkili bir faktör olduğu görülmüştür. Üçüncü basamak sağlık kurumunda tedavi edilen kadınlar, ikinci basamak sağlık kurumundakilere kıyasla hacim artırıcı girişimi daha az tercih etmişlerdir (p<0.001). Hastaların karar vermesinde önemli rol oynayan faktörler; etkinlik, girişimin invaziv olması, iyileşme dönemi, komplikasyon riski, meş kullanımı, klinisyen, medya, tedavi hiyerarşisi ve anestezi türü olmuştur. 

Çalışmanın sonucunda, kadınların tedavi kararlarında birçok faktörün rol aldığı ve tercihlerin sadece etkinliğe bağlı olmadığı ileri sürülmüştür.

MCC 2066 (Haziran 2020)

Referans:

  1. Dwyer L, et al. “Voice your choice”: a study of women’s choice of surgery for primary stress urinary incontinence. International Urogynecology Journal 2020;31:769-777. https://doi.org/10.1007/s00192-019-04202-6